Thông báo Quyền riêng tư

May 1, 2024

Tóm lược Thông báo Quyền riêng tư 

Chúng tôi, Công ty Cổ phần Privacy Compliance công bố Thông báo Quyền riêng tư này (“Thông báo”) để làm rõ việc xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua các trang web của chúng tôi bao gồm www.privacycompliance.vn, www.dataprotection.vn, các ứng dụng và các nền tảng điện tử khác (gọi chung là “nền tảng điện tử” của chúng tôi) mà liên kết tới Thông báo này.

Ai thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn? Công ty Cổ phần Privacy Compliance (sau đây gọi là “Privacy Compliance”, “PC” hoặc “chúng tôi”) đóng vai trò là Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu Cá nhân. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua các kênh sau:

PC thu thập dữ liệu cá nhân nào? Chúng tôi có thể thu thập cả dữ liệu cá nhân cơ bản và nhạy cảm về bạn khi tiến hành hoạt động kinh doanh, bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Dữ liệu liên lạc cá nhân
 • Dữ liệu cá nhân về mối quan hệ của bạn với chúng tôi
 • Dữ liệu cá nhân từ các bộ định danh trực tuyến

Tại sao PC thu thập dữ liệu cá nhân của bạn? PC thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn chủ yếu cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ và sản phẩm
 • An toàn và bảo mật
 • Quản trị và vận hành doanh nghiệp
 • Nghiên cứu và phát triển
 • Pháp lý và kiện tụng

Bạn có những quyền gì với tư cách là chủ thể dữ liệu? Bạn có thể có quyền được thông báo, đưa ra sự đồng ý, rút ​​lại sự đồng ý đối với việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và yêu cầu cung cấp, truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu cá nhân của bạn. Bạn cũng có quyền hạn chế hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân và các quyền theo luật định khác như nộp đơn khiếu nại, tố cáo, kiện tụng, yêu cầu bồi thường thiệt hại và tự bảo vệ. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với PC qua các kênh được đề cập.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết trong Thông báo Quyền riêng tư đầy đủ để hiểu rõ hơn về quá trình xử lý dữ liệu của chúng tôi. Bản tóm lược này không nhằm mục đích thay thế các giải thích chi tiết được cung cấp trong Thông báo Quyền riêng tư. Trong trường hợp có bất kỳ sự mơ hồ hoặc không chắc chắn nào, vui lòng tham khảo trực tiếp đoạn có liên quan trong Thông báo đầy đủ.

 

Thông báo Quyền riêng tư

Công ty Cổ phần Privacy Compliance công bố Thông báo Quyền riêng tư này (“Thông báo”) để làm rõ việc xử lý Dữ liệu Cá nhân được thu thập thông qua nền tảng điện tử của chúng tôi liên kết với Thông báo này với tư cách là Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu Cá nhân. Thông báo quyền riêng tư bổ sung hoặc khác có thể áp dụng cho một số dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi. Nếu có áp dụng thông báo bảo mật khác hoặc bổ sung, bạn sẽ được thông báo.

Thông báo này áp dụng cho bạn khi bạn: (i) tương tác hoặc sử dụng trang web của chúng tôi, ví dụ: yêu cầu bản demo hoặc yêu cầu chúng tôi liên hệ với bạn; (ii) cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, tham gia chương trình, sự kiện do chúng tôi tổ chức (ví dụ: thiết lập tài khoản, v.v.).

Xin lưu ý rằng: (1) Thông báo này không bao gồm việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân thay mặt cho khách hàng của mình, trong những trường hợp như vậy, chúng tôi thường đóng vai trò là Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân theo các dịch vụ hiện hành và/hoặc thỏa thuận xử lý dữ liệu; và (2) Nền tảng điện tử của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chúng tôi không sở hữu hoặc quản lý các trang web đó; do đó, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu Dữ liệu Cá nhân của bạn không được xử lý và bảo vệ đúng cách.

Diễn giải các thuật ngữ

 • PC” hoặc “PrivacyCompliance” hoặc “chúng tôi” được hiểu là Công ty Cổ phần Privacy Compliance (bao gồm các bên kế thừa theo pháp luật) và các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của chúng tôi.
 • Dữ liệu Cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu Cá nhân bao gồm Dữ liệu Cá nhân Cơ bản và Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm.
 • Trong phạm vi của Thông báo này, “Bên Kiểm soát Dữ liệu Cá nhân”, “Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân”, “Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu Cá nhân”, “Chủ thể Dữ liệu”, “Dữ liệu Cá nhân Cơ bản”, “Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm”, “Xử lý Dữ liệu Cá nhân”, “Bên thứ ba” và các thuật ngữ khác sẽ có nghĩa được quy định trong Nghị định 13/2023/ND-CP của Chính phủ Việt Nam về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung và thay thế tùy từng thời điểm (“PDPD”).

Mục đích xử lý Dữ liệu Cá nhân

PC sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích bên dưới (“Mục đích”) thông qua các hoạt động xử lý cụ thể sau:

Mục đích Cơ sở xử lý Tổ chức và cá nhân được ủy quyền xử lý Dữ liệu Cá nhân
Cung cấp dịch vụ và sản phẩm
Giới thiệu và cung cấp thông tin về dịch vụ, sản phẩm tới bạn Sự đồng ý – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ tiếp thị, dịch vụ lưu trữ đám mây, v.v.

Xác minh danh tính và/hoặc tình trạng pháp lý của bạn Để cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho PC, như dịch vụ xác minh lý lịch, dịch vụ lưu trữ đám mây, v.v.

Tiến hành kiểm tra thẩm định và đánh giá/phân tích rủi ro, chẳng hạn như đánh giá tài liệu, năng lực tài chính, v.v. Để cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Các đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ kiểm toán, dịch vụ lưu trữ đám mây, v.v.

Ký kết, thực hiện, duy trì và quản lý (bao gồm sửa đổi, thêm, hủy hoặc gia hạn) thỏa thuận với bạn Để cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi

 

Thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận

– Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ pháp lý, dịch vụ lưu trữ đám mây, v.v.

–Các chủ thể được bạn thông báo là được ủy quyền để thay mặt bạn tương tác với chúng tôi.

Liên hệ và trao đổi với bạn về các dịch vụ và sản phẩm Để cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ viễn thông, dịch vụ lưu trữ đám mây, dịch vụ chăm sóc khách hàng, v.v.

– Các chủ thể được bạn thông báo là được ủy quyền để thay mặt bạn tương tác với chúng tôi

Thực hiện các hoạt động nội bộ cần thiết để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho bạn Để cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Các đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ lưu trữ đám mây, dịch vụ tư vấn, v.v.

Quản lý và giải quyết các vấn đề, giải đáp thắc mắc, nhận xét, phản hồi liên quan đến dịch vụ, sản phẩm Để cung cấp dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ viễn thông, dịch vụ lưu trữ đám mây, v.v.

– Các chủ thể được bạn thông báo là được ủy quyền để thay mặt bạn tương tác với chúng tôi

An toàn và bảo mật
Ngăn chặn, phát hiện và điều tra (nếu cần) gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật hoặc tội phạm liên quan Thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận – Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các đơn vị khác mà Dữ liệu Cá nhân phải được tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành

 

– Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

– Các đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ điều tra, dịch vụ kiểm toán, v.v.

Bảo vệ nhân sự, tài sản, lợi ích hợp pháp của chúng tôi và các bên liên quan (nếu có) Sự đồng ý – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC

Quản lý việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện, thông báo và quy định của chúng tôi Sự đồng ý – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC

Liên hệ, giải quyết các vấn đề bảo mật liên quan đến bạn Thực hiện nghĩa vụ theo thỏa thuận – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC

– Các chủ thể được bạn thông báo là được ủy quyền để thay mặt bạn tương tác với chúng tôi

Quản trị và vận hành doanh nghiệp
Lập báo cáo tài chính, tổng hợp và báo cáo hoạt động kinh doanh hoặc các báo cáo liên quan khác theo quy định nội bộ của chúng tôi và quy định pháp luật Sự đồng ý – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ phân tích, dịch vụ lưu trữ đám mây, v.v.

– Bên kế thừa hợp pháp của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện việc bán, chia/tách toàn bộ hoặc một phần, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Quản lý các hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo thỏa thuận với bạn, các thông báo, quy định nội bộ của chúng tôi và quy định của pháp luật Sự đồng ý – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ kiểm toán, dịch vụ lưu trữ đám mây, v.v.

Thực hiện các hoạt động tổ chức, sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp như bán, chia, tách toàn bộ hoặc một phần doanh nghiệp, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, thành lập mới công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của PC, v.v. Sự đồng ý – Những bên kế thừa hợp pháp của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện việc bán, chia/tách toàn bộ hoặc một phần, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ pháp lý, dịch vụ lưu trữ đám mây, v.v.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các đơn vị khác mà Dữ liệu Cá nhân phải được tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành

Nghiên cứu và phát triển
Tiến hành nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến dịch vụ và sản phẩm Sự đồng ý – Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thuê để thực hiện một Mục đích cụ thể (nếu có)

 

– Đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ phân tích, dịch vụ lưu trữ đám mây, v.v.

– Bên kế thừa hợp pháp của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện việc bán, chia/tách toàn bộ hoặc một phần, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Nghiên cứu và cải tiến các dịch vụ, sản phẩm hiện có Sự đồng ý
Nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các dịch vụ, sản phẩm mới Sự đồng ý
Pháp lý và kiện tụng
Thực hiện các nghĩa vụ pháp lý Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật – Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các đơn vị khác mà Dữ liệu Cá nhân phải được tiết lộ theo quy định của pháp luật hiện hành

 

– Các đối tác và nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho PC như dịch vụ pháp lý, dịch vụ tư vấn, v.v.

– Những bên kế thừa hợp pháp của chúng tôi khi chúng tôi thực hiện việc bán, chia/tách toàn bộ hoặc một phần, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình kinh doanh

– Các chủ thể được bạn thông báo là được ủy quyền để thay mặt bạn tương tác với chúng tôi

– Các chủ thể liên quan đến việc thực hiện hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của PC theo thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi

Khởi xướng, tuân thủ, thực thi hoặc bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi trong các tranh chấp pháp lý Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật
Các mục đích khác được quy định bởi pháp luật Việt Nam Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật

Các loại Dữ liệu Cá nhân được xử lý

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân Cơ bản của bạn như sau:

 • Tên và họ.
 • Quốc tịch.
 • Thông tin liên lạc (ví dụ: email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, v.v.).
 • Thông tin đăng ký và duy trì tài khoản.
 • Chức danh và tên của (các) tổ chức mà bạn là thành viên.
 • Lịch sử liên hệ giữa bạn và PC, ví dụ: nhật ký trao đổi, liên lạc trên nền tảng điện tử.
 • Thông tin bạn cung cấp và tạo ra khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: câu hỏi của bạn về dịch vụ chatbot AI của chúng tôi, thông tin nhật ký, thông tin sử dụng và phản hồi của bạn.
 • Thông tin chúng tôi thu thập qua cookies và các trình theo dõi khác khi bạn sử dụng nền tảng điện tử của chúng tôi, ví dụ: địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) trên thiết bị của bạn, trang web giới thiệu, tần suất truy cập.
 • Các dữ liệu khác liên quan đến việc ký kết, thực hiện và chấm dứt thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi (nếu có).

Dữ liệu Cá nhân được xử lý ở đâu và như thế nào

 1. Địa điểm xử lý Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn tại Việt Nam hoặc một địa điểm bên ngoài Việt Nam. Việc chuyển dữ liệu ra nước ngoài sẽ được thực hiện cho các Mục đích được nêu trong Thông báo này.

Khi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn sang quốc gia khác, chúng tôi sẽ tuân thủ Thông báo này và pháp luật hiện hành, đồng thời sẽ yêu cầu bên nhận xử lý và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn một cách phù hợp và đầy đủ theo luật hiện hành thông qua các tài liệu ràng buộc.

 1. Nguồn thu thập Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn từ các nguồn sau:

 • Trực tiếp từ bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi, sử dụng nền tảng điện tử của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
 • Từ các bên liên quan đến bạn (chẳng hạn như chủ lao động, người giám hộ của bạn, v.v.).
 • Từ các cơ quan nhà nước, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền (ví dụ: bản án hoặc quyết định của Tòa án) hoặc khi việc thu thập dựa trên cơ sở pháp lý (ví dụ: thu thập từ các cơ quan nhà nước để thực hiện nghĩa vụ theo luật định của chúng tôi) hoặc khi Dữ liệu Cá nhân được thu thập từ các nguồn công khai có sẵn (ví dụ: cơ sở dữ liệu công cộng, thông tin quảng cáo, dữ liệu công bố trên các trang thông tin điện tử) (nếu có).

Trong trường hợp chúng tôi không thu thập Dữ liệu Cá nhân từ bạn, chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu đó một cách hợp pháp từ các chủ thể có quyền chia sẻ dữ liệu đó với chúng tôi dựa trên sự đồng ý của bạn hoặc các cơ sở pháp lý khác.

Trong trường hợp khách hàng hoặc đối tác là một tổ chức, trong phạm vi tổ chức đó đã cung cấp hoặc sẽ cung cấp bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của Chủ thể Dữ liệu cho PC (ví dụ: giám đốc, cổ đông, nhân viên, đại diện được ủy quyền, đại lý, v.v.), tổ chức phải đảm bảo rằng họ (i) đã thông báo cho chủ thể về việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của họ theo Thông báo này; (ii) đã có được sự đồng ý hợp pháp và có bằng chứng về sự đồng ý đó để cung cấp cho PC theo yêu cầu; hoặc có cơ sở pháp lý khác cho phép chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân theo Thông báo này; và (iii) tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Quy định này cũng áp dụng tương tự khi bạn cung cấp Dữ liệu Cá nhân của chủ thể khác cho chúng tôi.

 1. Phương pháp xử lý Dữ liệu Cá nhân

Khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp khác nhau, bao gồm xử lý thủ công, xử lý cơ học hoặc xử lý tự động. Các phương tiện nói trên có thể được sử dụng riêng lẻ hoặc cùng nhau để xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Chúng tôi có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn trực tiếp hoặc thông qua (các) Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân theo luật hiện hành. Khi xử lý Dữ liệu Cá nhân thông qua (các) Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi sẽ thiết lập các thỏa thuận ràng buộc và chọn Bên Xử lý Dữ liệu Cá nhân có các biện pháp bảo vệ thích hợp.

Hậu quả và thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra

PC áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ cần thiết và phù hợp khác nhau để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm các biện pháp tổ chức và kỹ thuật.

Tuy nhiên, vì lý do chủ quan và khách quan nên không có dữ liệu nào có thể đảm bảo an toàn 100%. Những hậu quả và thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra có thể bao gồm (i) Mất Dữ liệu Cá nhân; (ii) Dữ liệu Cá nhân bị chia sẻ bất hợp pháp; (iii) Dữ liệu không chính xác dẫn đến việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ không phù hợp hoặc yêu cầu của Chủ thể Dữ liệu không được đáp ứng; (iv) Chủ thể Dữ liệu có thể trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công lừa đảo, đánh cắp danh tính, v.v.

Xin lưu ý rằng chúng tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn và những sự cố trên không phải là điều chúng tôi mong muốn. Trường hợp xảy ra sự cố chúng tôi sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Lưu trữ Dữ liệu Cá nhân

PC sẽ chỉ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các Mục đích nêu trên. Thời điểm bắt đầu xử lý dữ liệu là khi chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn và thời điểm kết thúc sẽ được xác định theo từng trường hợp cụ thể, dựa trên các yếu tố sau:

 • Liệu Dữ liệu Cá nhân có cần thiết để vận hành hoặc cung cấp dịch vụ/sản phẩm hay không. Ví dụ: cần có một số Dữ liệu Cá nhân để quản lý thỏa thuận với bạn.
 • Các dịch vụ/sản phẩm mà Dữ liệu Cá nhân được sử dụng và cách thức hoạt động của các dịch vụ/sản phẩm đó. Ví dụ: dữ liệu được thu thập cho sản phẩm dùng một lần có thể được lưu trữ trong thời gian ngắn hơn dữ liệu được thu thập cho các dịch vụ đang diễn ra.
 • Khoảng thời gian quy định pháp luật yêu cầu hoặc cho phép chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Khi chúng tôi không có cơ sở hợp pháp nào khác để lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành hoặc yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ xóa/xóa không thể khôi phục hoặc hủy Dữ liệu Cá nhân của bạn một cách an toàn.

Quyền và nghĩa vụ của bạn

 1. Quyền của bạn đối với Dữ liệu Cá nhân

Trừ khi pháp luật có quy định khác, với tư cách là Chủ thể Dữ liệu, bạn có quyền sau đối với Dữ liệu Cá nhân của mình:

Quyền truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân

 • Bạn có quyền truy cập và yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi đang xử lý. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để kịp thời thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm xử lý yêu cầu của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Trong một số trường hợp, vì lý do kỹ thuật, khả năng đáp ứng của hệ thống, cơ sở hạ tầng của chúng tôi hoặc các lý do khác có thể ảnh hưởng và giới hạn phạm vi Dữ liệu Cá nhân; cách bạn truy cập, xem và chỉnh sửa Dữ liệu Cá nhân của mình có thể bị hạn chế. Trong những trường hợp như vậy, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.

Quyền yêu cầu cung cấp Dữ liệu Cá nhân

 • Bạn có quyền yêu cầu bằng văn bản để chúng tôi cung cấp cho bạn Dữ liệu Cá nhân của bạn. Yêu cầu của bạn sẽ được coi là hợp lệ nếu nó chứa đủ thông tin cần thiết và đúng mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành.
 • Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc Dữ liệu Cá nhân của người khác cho bạn. Tuy nhiên, bạn phải cung cấp sự đồng ý bằng văn bản của Chủ thể Dữ liệu và bên nhận dữ liệu.
 • Nếu yêu cầu của bạn hợp lệ theo luật hiện hành và chúng tôi được phép cung cấp Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua các phương tiện liên lạc thích hợp về thời gian, địa điểm và cách thức cung cấp Dữ liệu Cá nhân; chi phí, phương thức và thời hạn thanh toán (nếu có) và chúng tôi sẽ cung cấp Dữ liệu Cá nhân theo Thông báo này và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyền xóa Dữ liệu Cá nhân

 • Chúng tôi sẽ xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi nhận được yêu cầu hợp lệ từ bạn trong các trường hợp sau: (i) bạn nhận thấy rằng Dữ liệu Cá nhân của bạn không còn phục vụ các Mục đích mà bạn đã đồng ý và bạn chấp nhận những thiệt hại có thể xảy ra khi yêu cầu xóa dữ liệu ; (ii) bạn rút lại sự đồng ý trước đó của mình; (iii) bạn phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình và chúng tôi không có cơ sở pháp lý để tiếp tục xử lý; (iv) Dữ liệu Cá nhân của bạn được xử lý cho các mục đích khác với những mục đích mà bạn đã đồng ý hoặc việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vi phạm luật hiện hành.
 • Chúng tôi cũng sẽ xóa Dữ liệu Cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quyền được thông báo, đồng ý, rút ​​lại sự đồng ý, hạn chế và phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân

 • Bạn có quyền biết về việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn, việc này được thực hiện thông qua Thông báo Quyền riêng tư này. Trong trường hợp có bất kỳ sửa đổi nào đối với hoạt động xử lý của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời tới bạn.
 • Bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình cho các mục đích cụ thể. Bạn có thể đồng ý một phần hoặc đồng ý với các điều kiện. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chúng tôi chỉ có thể bắt đầu xử lý dữ liệu của bạn khi bạn đã đồng ý đầy đủ và vô điều kiện. Do đó, khi chúng tôi cần sự đồng ý của bạn đối với hợp đồng, tài liệu, chứng từ hoặc biểu mẫu khác để bắt đầu xử lý dữ liệu, điều đó có nghĩa là chúng tôi cần có sự đồng ý hoàn toàn của bạn.
 • Bạn có quyền rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý Dữ liệu Cá nhân, yêu cầu chúng tôi hạn chế xử lý Dữ liệu Cá nhân và phản đối việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ thông báo đến bạn những hệ quả có thể xảy ra trước khi thực hiện theo yêu cầu của bạn.

Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại và quyền tự bảo vệ

 • Bạn có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện chúng tôi và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hiện hành trong trường hợp chúng tôi vi phạm các quy định liên quan đến việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn.
 • Bạn cũng có quyền tự bảo vệ và yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện quyền của bạn với tư cách là Chủ thể Dữ liệu

 • Các kênh liên lạc chính thức, như được nêu trong Thông báo này, luôn sẵn có để bạn gửi yêu cầu thực hiện các quyền của mình.
 • Khi nhận được yêu cầu như vậy, chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để xác minh danh tính của bạn hoặc danh tính của người đại diện được ủy quyền của bạn, cùng với tính hợp pháp của yêu cầu đã gửi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin để xác minh yêu cầu của bạn.
 • Trong trường hợp yêu cầu được coi là hợp lệ, chúng tôi sẽ tiến hành thực hiện yêu cầu của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý, trừ khi luật hiện hành yêu cầu thời hạn cụ thể, kể từ thời điểm chúng tôi nhận được yêu cầu hợp lệ và mọi khoản phí xử lý hiện hành (nếu có).
 • Trong trường hợp chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của bạn (yêu cầu không có căn cứ hoặc bất hợp pháp, v.v.), chúng tôi sẽ trả lời bạn với lý do từ chối yêu cầu trong một thời gian hợp lý, trừ khi luật hiện hành có yêu cầu về thời hạn phản hồi.
 • Rủi ro và tác động tiêu cực có thể phát sinh từ hành động không cung cấp Dữ liệu Cá nhân của bạn hoặc thực hiện các quyền của bạn, chẳng hạn như rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân hoặc hạn chế hoặc phản đối việc chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể xem xét và quyết định chấm dứt hợp đồng/thỏa thuận giữa chúng ta và chúng tôi bảo lưu các quyền cũng như các giải pháp pháp lý của mình.
 • Trong một số trường hợp, quyền của bạn có thể không được thực hiện hoặc có thể bị giới hạn bởi luật hiện hành, trong trường hợp đó chúng tôi có quyền từ chối thực hiện yêu cầu của bạn và sẽ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên những căn cứ này.
 1. Nghĩa vụ của bạn đối với Dữ liệu Cá nhân

Với tư cách là Chủ thể Dữ liệu, bạn có nghĩa vụ:

 • Cung cấp Dữ liệu Cá nhân đầy đủ và chính xác của bạn theo yêu cầu của pháp luật và PC;
 • Đảm bảo quyền xử lý hợp pháp của chúng tôi đối với Dữ liệu Cá nhân của các Chủ thể Dữ liệu khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
 • Thông báo kịp thời cho chúng tôi về những thay đổi hoặc sai sót trong Dữ liệu Cá nhân được cung cấp cho chúng tôi (nếu có) và các dấu hiệu, sự cố, sự kiện, tình huống hoặc vi phạm liên quan đến Dữ liệu Cá nhân.
 • Tuân thủ pháp luật về Dữ liệu Cá nhân cũng như tôn trọng và bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của các Chủ thể Dữ liệu khác.
 • Bồi thường và giữ cho chúng tôi không bị tổn hại trước mọi tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại và những điều tương tự phát sinh dưới mọi hình thức từ việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn có liên quan đến chúng tôi.

Chúng tôi xin lưu ý rằng việc bạn không tuân thủ các nghĩa vụ nêu trên và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, của chúng tôi và các bên liên quan. Trong trường hợp đó, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, PC và các bên liên quan về việc không tuân thủ nghĩa vụ của mình.

Dữ liệu Cá nhân của trẻ em hoặc người bị tuyên bố mất tích hoặc đã chết

Chúng tôi không cố ý thu thập hoặc yêu cầu Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em (theo quy định của pháp luật tùy từng thời điểm) và những người bị tuyên bố mất tích hoặc đã chết. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em hoặc người bị tuyên bố mất tích hoặc đã chết, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu đó nhanh nhất có thể.

Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies – các tệp nhỏ được đặt trên máy tính của bạn khi bạn truy cập nền tảng điện tử của chúng tôi để quản lý và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn trên nền tảng điện tử của chúng tôi. Cụ thể hơn, chúng tôi hiện chỉ sử dụng một cookie duy nhất cho mục đích lưu trữ tùy chọn ngôn ngữ của người dùng với thời hạn hiệu lực là một (01) năm. Thông tin được thu thập bởi cookies thông thường là thông tin không thể định dạng cá nhân, ngoại trừ một số thông tin định dạng cá nhân hạn chế sẽ được xử lý theo Thông báo này.

Việc sử dụng cookies giúp chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng nền tảng điện tử của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có quyền chấp nhận hoặc từ chối cookies trong quá trình sử dụng nền tảng điện tử. Hầu hết các trình duyệt mà bạn sử dụng để truy cập nền tảng điện tử của chúng tôi đều tự động chấp nhận cookies, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để quản lý các tùy chọn kiểm soát cookies trên trình duyệt của mình, chẳng hạn như Google Chrome; Internet Explorer; Safari; v.v. hoặc trên thiết bị của bạn để rút lại sự đồng ý của bạn.

Báo cáo minh bạch

Chúng tôi công khai tiết lộ báo cáo liên quan đến việc giải quyết các yêu cầu của chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật về Dữ liệu Cá nhân của khách hàng trên trang web của chúng tôi. Các báo cáo được cập nhật thường xuyên và là một phần của cam kết cao nhất của chúng tôi về tính minh bạch và tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư.

Sửa đổi và cập nhật

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung và cập nhật Thông báo Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm. Phiên bản mới nhất sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi.

Bạn nên thường xuyên cập nhật phiên bản mới nhất của Thông báo này cũng như các quy định, thông báo của chúng tôi gửi cho bạn hoặc đăng trên trang web của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi

Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện các quyền của mình được nêu trong Thông báo này hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về Thông báo này và việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của chúng tôi.

Thông tin liên lạc:

Hiệu lực

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2024.

Trong phạm vi được luật hiện hành cho phép, Thông báo này, khi được bạn chấp nhận, xác nhận và/hoặc được đưa vào (các) thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi, cũng sẽ được coi là cấu thành sự đồng ý hợp lệ và là cơ sở hợp pháp để chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Những vấn đề không được nêu trong Thông báo này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật, thông báo và các văn bản khác do PC ban hành hoặc theo thỏa thuận giữa chúng tôi và các bên liên quan. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thông báo này là bất hợp pháp hoặc không phù hợp với pháp luật thì các quy định của pháp luật hiện hành sẽ được ưu tiên áp dụng.

Tiếng Anh là ngôn ngữ gốc được ưu tiên áp dụng nếu có mâu thuẫn với (các) ngôn ngữ khác.


Privacy Compliance

Webinar: XIN SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU – LÀM SAO CHO ĐÚNG VÀ “TRÚNG”

PRIVACYCOMPLIANCE (privacycompliance.vn) trân trọng giới thiệu tới bạn buổi Webinar xoay quanh chủ đề XIN SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU – LÀM SAO CHO ĐÚNG VÀ “TRÚNG” nhằm chia sẻ đến bạn những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thực tiễn có được trong quá trình tư vấn về sự đồng […]

Learn more

Privacy Compliance

THE FIRST AI HANDBOOK IN VIETNAM

Dear Colleagues, Partners, and Friends, Mindful of the significant advancements in artificial intelligence (AI) in recent times, Privacy Compliance has undertaken a project aimed at updating our clientele, partners, and the general public on the prevailing state of AI globally and, more specifically, in Vietnam. With great pride, we hereby introduce the inaugural edition of […]

Learn more

Privacy Compliance

Vietnam Chapter | 2022 Data Protection Around The World | DLA Piper

Summary There is not a single comprehensive data protection law in Vietnam. Instead, regulations on data protection and privacy can be found in various legal instruments. Source: DLA Piper Download here: Data-Protection-Vietnam

Learn more